Image

اقدامات ما بجای کلمات صحبت می کنند

به یاد داشته باشیم که همه ما بخشی کوچک از یک خانواده ایرانی هستیم.

ما در ارزشهای مشترک همبسته ایم که شامل:

  • باور به برابری در مقابل  قانون،
  • احترام به قانونمندی و مسئول در نظم عمومی،
  • حق اعتراض مسالمت آمیز به نابسامانی ها و نابرابری هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل شده است و
  • انتخاب آزاد در نوع نظام حکومتی در ایران

حزب پان ایرانیست
Image
سازمان زنان ایران
Image
ستاد نافرمانی های مدنی
Image
کنگره رهایی ایران
Image
سازمان ایران پاد
Image
حزب سکولار دمکرات ایران
Image
حزب رفاه
Image
سامانه پادشاهی خواهان
Image

کار و برنامه ریزی مشترک

Image

همکاری مشترک، توان مبارزان را افزایش و موجب تسریع در سرنگونی ومبارزات مردمی می گردد.

میراث دار اشتباهات نیستیم

Image

این چتر، میراث دار اشتباهات دیگران نیست بلکه چتر همبستگی  برای براندازی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیست. همه ما اکنون در زیر این چتر، براندازیم.

دست ما برای همبستگی بلند است

Image

ما از تمام سازمانها و احزاب و شخصیتهای سیاسی که معتقد به سرنگونی جمهوری اسلامی هستند دعوت به همبستگی می کنیم

ستاد نافرمانی های مدنی ایرانیان

مبارزانی که برای آزادی ایران و ملت خود بپا خاستند

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54